معرفی

مشخصات فردی

عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

نام - نام خانوادگی : عباس   اکبرپورنیک قلب رشتی

پست الکترونیکی : a_akbarpour@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی سازه و دینامیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : جرج واشنگتن آمریکا

سوابق اجرایی

عضوهیات مدیره سازمان نظام مهند سی استان تهران دردور ه های سوم وچهارم وپنجم

نماینده تام الاختیاروزارت راه وشهرسازی درکمیسیون هم ارزی

عضوهیات رئیسه مهندسان راه وساختمان ایران

انجمن بینالمللی بتن شاخه ایران

انجمن سازه های بتنی

عضواسبق هیات علمی دانشگاه علم وصنعت

 

مسئول برنامه ریزی گرایش عمران در سازمان مرکزی به مدت12سال

عضواسبق تعیین صلاحیت علمی رشته عمران درسازمان مرکزی به مدت چهارسال

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی عمران

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 16

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1372-08-02

عباس اکبرپورنیک قلب رشتی
عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی :
    استادیار
^